Mạng FPT Telecom - Cung cấp dịch vụ viễn thông mạng Internet, Truyền hình của FPT